Greta Berggrav om ockupationsmakten: ”Den gick också till attack mot vårt samvete, mot vår själ”

Jag medger att det inte är lätt att sätta sig in i en bok som Elsa Berggravs. Min erfarenhet är att jag ibland behöver läsa en bok, eller vissa kapitel i den, upprepade gånger för att verkligen förstå. Men all läsning är tolkning; det dimper inte ner en pollett i skallen på mig som helt plötsligt säger ”gott så, you got it!  Eller  ”du har fattat”. Vi är utelämnade till våra kognitiva förmågor, till vårt sinne när vi ska försöka dra slutsatser av det som andra berättat, delat med sig.

Jag vet inte om jag kan ge en rättvis bild av Elsa Berggrav…men å andra sidan är det inte riktigt det jag är ute efter: Jag är bara fascinerad av henens tankar, av hennes levande och moderna språk; en slags ”rundmålning” (för att låna ett utryck av Yukiko Duke) av hela det norska samhället under den tid hon författar sin bok.

Kapitel 5 i ”Vi Jössingar” har rubriken Den andliga striden och hon inleder:

Det skulle ha varit rent spel om Norge blott och bart hade varit ett härtaget land under tysk militär. Men ockupationsmakten nöjde sig inte med att lägga beslag på våra materiella tillgångar. Den gick också till attack mot vårt samvete, mot vår själ”. (s.45)

Hon fortsätter att berätta att vårt land (Norge) skulle bli ett försöksfält för nazistiska experiment. Att Norge skulle utplånas som kulturnation och i anonym självuppgivelse glida in i det storgermanska riket (kursiveringen mitt initiativ) (s.45). Därför att det var själva mänskligheten som stod på spel blev den andliga striden så gigantisk, betonar hon och sammanfattar den som:

En brottning mellan kultur och barbari, mellan rätt och orätt, en kamp för allt vad vi älskade och satte högt i världen, en kamp mot råheten och fördumningen (s. 45)

Grete Berggrav skriver om ett Norge som satte ner klacken, och började bromsa:

Ju längre det led (av ockupation, min anm.) desto starkare fick dessa inkräktare uppleva och erkänna att ett avväpnat folk äger vapen som tysk krigsmaskin och nazistisk terror står maktlösa inför (s. 45)

Hon berättar att allt vad Norge ägde av andliga kraftresurser och andlig ledning reste sig upp mot Ouisling och tyskarna. År 1942 var det lärare och präster som stod i första linjen , betonar hon.

Just kyrkans sega och målmedvetna kamp, understryker Berggrav. Det var kyrkan som satte sin prägel på förhållandet till nazistregimen hela vintern igenom (jag har läst på annat håll att det berodde mycket på att den var lågkyrklig (folklig) och inte som i  Nazityskland självt, högkyrklig. Det fanns också en organiserad lekmannarörelse i Norge, inte minst frikyrklig, som kunde utnyttjas i kampen mot ockupationsmakten)

Kulmen nåddes den första februari i och med den händelse som timade utanför Trondheims domkyrka, och vilken Grete Berggrav skildrar: Polisen stängde helt enkelt domkyrkan för att hindra menigheten att delta i den gudstjänst som skulle ha hållits av domprost Arne Fjellbu. Istället gick ett bud till den nazistiska sockenprästen Peder Blessing Dahle order av kyrkodepartemntet att hålla festpredikan i  Trondheims domkyrka samma dag, jag citerar:

[ ] med anledning av ”statsakten” på Akershus och Quislings utnämnande till norsk ministerpresident. Kors i kyrkan pryddes med hirdens svarta fanor med solkorsmärket på och de rödgula NS-flaggorna.

På den skändningen svarade, eller rättare sagt tillkännagav Fjellbu, enligt Berggrav, att han skulle hålla sin högmässa med altartjänst. Han visste att han utmanade regimen med sin påstridighet, men ansåg på samma gång att detta var hans solklara rätt och hans kyrkliga plikt, klargör Berggrav. Och tillägger att för säkerhetsskull fann stannade inte Fjellbu i sin lägenhet den förmiddagen. Så när polisen kom för att hämta honom fanns han inte där, och ingen kunde lämna besked om vart han gått, poängterar Berggrav.

Någon hade emellertid burit ner hans prästrock till hans gömställe och strax innan klockan två anlände han till domkyrkan. Den norska statspolisen tog sig fram till sakristian:

”De slet och ruskade på dörren som Fjellbu hade stängt inifrån. Men de bröt sig inte in. Klockan två blev också alla kyrkans ingångar stängda, men då hade redan sex a sjuhundra a`  personer  redan hunnit in och tagit plats”.

Efter det, rapporterar Berggrav, så förlöpte gudstjänsten på sedvanligt sätt. Men utanför kyrkporten fortsatte polisen att provocera kyrkobesökarna som i allt större skaror strömmade till domprostens gudstjänst. Folkmassan utanför uppträde värdigt och lugnt, skriver Berggrav vidare, och istället anordnade den en egen friluftsgudstjänst utanför Trondheims domkyrka. Sjöng  Blixt`fosterländsk psalm och Björnsons ”Ja vi elsker”, och vidare  ”Vår Gud han er så fast en borg”.  Det var då polisen fick order om att gå in med batonger, understryker Berggrav. Det är inte med lite bitterhet och ironi som hon skriver att det norska nazistpartiet, som har utlovat på sitt program att slå vakt om kristendomens grundvärden, skingrade menigheten kring domkyrkan med brutal makt. (min kursivering)

Därefter, skriver hon, att allt kom slag i slag.

Den 24 februari hölls ett biskopsmöte i Biskopsgården i Oslo. Landets samtliga biskopar,  enligt Berggrav fattade ett beslut om att meddela kyrkodepartementet att de ställde sina platser till förfogande. De gjorde ett gemensamt uttalande: ”Mot tyranniet står Gud själv i sitt ord och med  sin andes kraft. Ve oss om vi icke lyda Gud mer än människor.”

Sedan är det som en lavin utlöses: Berggrav relaterar att biskoparnas beslutsamma uppträdande utlöste ett helt skred av protester mot nationalsocialismen. Hon beskriver att det är i första hand från  de båda teologiska fakulteterna vid universitetet i Oslo. Hack i häl följde sedan nitton olika kyrkliga organisationer (s.48). Det vill säga allt vad som kunde rymmas inom den beteckningen i Norge, betonar Berggrav och fortsätter:

Till och med från så periferiska samfund och insatser som Norges Disstenterting, synod styrelsen för den norska evangelisk-lutherska frikyrkan och den katolska biskopen i Oslo kom det sympatibrev till biskoparna. Och protestskrivelser till departementet.  Så när som trettio av dem hade samtliga landets 1139 präster slutit upp omkring sina präster.

Det blev en hundraprocentig religiös front mot Ouisling.” (s. 48)

Därefter fortsätter Grete Berggrav, och återger att kyrkan inte var ensam om att hissa flagg den våren, utan även skolans och lärarnas kamp nådde sin höjdpunkt under dessa månader. Tillägger dessutom att det utan all jämförelse är lärarna som lidit och offrat mest. Av 10,000 lärare var det 98 procent som vägrade att gå in i det så kallade quislingska lärarförbundet. (min kursivering)  1100 av de 10000 blev arresterade , och  skickade till tvångsarbete eller till koncentrationsläger och fängelser.

Greta Berggrav berättar hur skolorna stängdes på order  från departementet.  Som orsak angavs att det inte fanns tillräckligt med bränsle för att värma upp skolorna, och det kom att i folkmun kallas bränsleferier. (min kursivering).

Under de första dagarna av mars månad gavs signalen till den tredje protestaktionen, rapporterar Berggrav. Och den blev till omfånget den största, förklarar hon vidare.

”Det var hemmens protest mot ungdomsfylkingen inom NS. Alla barn mellan tio och arton år skulle tvångsvis inlemmas i denna organisation, uppfostras efter tyska nazimetoder, likriktas och ”nationaliseras”. Det var kanske det dummaste som Ouisling någonsin hittat på. Och nu strömmade protester in i sådan mängd  att postverket måste leja extra lastbilar för att få dem framkörda till arbetsdepartementet, till minister Stang”. (s.49)

/Helena Lindbom

 

 

Länkar och tips:

https://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-sds-skamliga-syn-pa-judar-och-de-andra/

Ian Buruma , Aktuella frågor, Sydsvenskan: När är det för sent att reagera? När är demokratin i verklig fara? /20180715)

Thomas di Leva:När vi älskar  (youtubeinslag i Så mycket bättre tv 4)

Om nazisternas invasion i radiotjänsten – Grete Berggrav berättar minnen från ockupationsåren, forts.

Kapitel tre i ”Vi Jössingar” har Grete Berggrav gett rubriken Oslo rundradio. I det berättar hon om hur det gick till när nationalsocialismen infördes i norsk radiotjänst.

Radiotjänsten hade fått en tysk chef som heter Nötlich, berättar Grete Berggrav, och beskriver honom som ”bildad och med ett städat uppträdande”, beskriver Berggrav.

Den tyska kryssaren Blucher befinner sig alldeles vid inloppet till Oslo, natten till den 9 april, 1940.

Ombord på kryssaren finns just den stab av funktionärer som hade utsetts till att överta den civila förvaltningen i Norge. Vidare finns där också ett välordnat kartotek, enligt Berggrav. Det innehåller alla de uppgifter som under årens lopp hade samlats i vårt land av tyska spioner, berättar hon vidare. Det vill säga alla sådana detaljer och upplysningar, både om personer och förhållanden, som var nödvändiga för tyskarna vid en ockupation.

Uppe vid Oscarsborgs fästning skjuter besättningen där Blucher i sank. Manskap och kartotek går till botten utanför Dröbak,  Nötlich var en av de få som överlevde.

Men han var inte län ge på  norska radion, framgår det av Berggravs  redogörelse.   När rikskommissarie Terboven kom lämnade han norsk radiotjänst. Partiet skulle ju från den dagen överta den inre förvaltningen i Norge, skriver Berggrav, som saknar Nötlich eftersom ”programverksamheten hade försiggått tämligen ostörd under hans ledning (s.29).

Jag citerar vidare:

Innan han reste yttrade han:

  • Jag är glad över att få lämna radiotjänsten och Oslo just nu. Jag är glad över att jag inte behöver bevittna den utveckling av förhållanden som ni nu står inför.
  • Han visste mer om nationalsocialismen än vi gjorde”. (s.29)

Grete Berggrav förstod snart att den nye chefen var en bandit, som hon uttrycker det. Han var den norske programchefens överhuvud och heter Muller-Francken.

Att fastställa radioprogrammen var en invecklad apparat, försäkrar Berggrav och väljer att inte gå in på det. Istället sammanfattar hon det med att det väsentliga är att alla program måste vara färdiga och inlämnade helst tre veckor innan de skulle gå i tryck. Alla tidningar i Norges långsträckta land måste få dem samtidigt, understryker hon.

Att inhibera ett program dagen innan, eller samma dag som det skulle levereras till pressen var enligt Berggrav beskrivning  ”förenat med stora svårigheter” (s.29) Skulle flera program ändras samtidigt blev det närmast liktydigt med kaos.

Muller-Francken var en ”kaosets ”man framgår det. Jag citerar:

”Han begärde att få ner de färdigbehandlade programmen till sig innan de skulle gå i tryck. Och så började han och hans medhjälpare peta ut programpunkter och namn och ämnen som inte passade ihop med den nationalsocialistiska ideologin. (s.29)

Berggrav beskriver det som det första målmedvetna försöket till ”likriktning” i Norge. Hon skräder inte orden utan skriver ”att radions inflytande på folkopinionen skulle utnyttjas, programmen skulle förfalskas och förgiftas. Det råder en förtvivlad situation på arbetsplatsen och Berggrav berättar hur det hände att de fick de färdiga programmen kastade i huvudet på sig både tre och fyra gånger av Muller-Francken. Istället för veckor fick de timmar på sig för att lägga dem till rätta igen. Och hur de än gjorde så var det inte bra nog, utbrister Berggrav och jag citerar vidare:

 

”Det var ju inte heller meningen! Ju mer han klankade på oss, den här tysken, desto trotsigare blev vi ”

Det var en rent hysterisk press vi hade över oss, och både arbetet och nerverna blev lidande. En fullkomligt ohållbar situation i längden.”.

Den 25 september talar rikskommissarie Terboven, och Grete Berggrav beskriver det som en av de stora och avgörande  tilldragelserna i historien om Norges ockupation,

Bakgrunden till talet, enligt Wikipedia, handlade bland annat om att en domare i Högsta domstolen, och ledare i förvaltning och näringsliv ville skapa en konkurrerande regeringsliknande organ som skulle kunna verkställa ockupationsmaktens beslut. Det betydde att Ouislings  regering fick gå, något som Hitler övertygats om. Rådet upplöstes av Josef Terboven som istället tillsatte ett kommissariatråd, styrt av honom själv.

Efter Terbovens tal kastade de tyska partimännen den korrekta, hövliga mask som de hade anlagt under de första månaderna av ockupationen, skriver Berggrav. Nu började de visa tänder, slår hon fast. Efter Terbovens tal tillsattes norsk nazistledning i radiotjänsten och den nyanställde riksprogramchefen kallade personalen till sammanträde där de nya riktlinjerna drogs upp, omtalar Berggrav.  Vidare berättar hon att det var en av Oslos mest bekanta journalister som blivit betrodd med att leda radiotjänsten under ett par år. Hon har själv samarbetat med honom under ett par år i tidningen Tidens Tegn.  Kände honom bra, ja hon understryker att de kände honom personligen allesammans. Men där vid långbordet  i radiotjänstens konferensrum presenterade han sig som deras andliga ledare i nationalsocialism.

Men dörren öppnas och en och en annan nyutnämnd nazistchef kom in.  Han var den norske ledaren för musikavdelningen, berättar Berggrav, och  beskriver ”hur den nykomlingen gick fram till programchefen som stod där och höll tal som bäst.Utan vidare sköt den nytillkomne honom åt sidan. Det blev bråk och till slut ingrep chefssekreteraren och såg till att mötet avslutades. (s.33)

På det sättet gick det till när nationaslocialismen infördes i norsk radiotjänst, betonar Berggrav och fortsätter: Det här var alltså de nya männen som skulle inta våra platser och föra fram de nya ideerna.

”Vi kunde inte ta det på allvar. Det föreföll oss som om allt detta skulle lösas av sig självt på ett eller annat sätt inom loppet av en kort tidrymd.

Och precis samma tanke hade vi om ockupationen.

Det var vårt stora misstag.”

Den 30 september sa Grete Berggrav upp sig, berättar hon. Hon framhåller att  under den här första veckan efter nazisternas invasion i radiotjänsten var det tjugotre av programavdelningens personal,  som lämnade sina platser. Och inom loppet av de följande månaderna följde de övriga exemplet. Det var endast några få av  programavdelningens funktionärer som stannade kvar under den nye ledningen.

Grete Berggrav summerar: Detta var den första politiska strejken i det ockuperade Norge.

 

 

/Helena Maria Lindbom

En inblick i norsk historia genom ”Vi Jössingar” – en bok av Grete Berggrav

Det finns en intressant bok som är skriven av den kände biskopen och motståndsmannen Eivind Berggravs syster Grete Berggrav. Boken heter ”Vi Jössingar”, är utgiven av Hugo Gebers förlag, 1945, i Stockholm, och  i översättning av Karin Alin.

Boken skrev Grete Berggrav under våren 1945, när hon vistades som flykting i Stockholm. Hon skriver i förordet att hon upplever boken som ofullständig, eftersom det fanns material som hon inte kunde anskaffa, och av den anledningen, betonar hon, är boken på flera punkter ofullständig.

Vidare berättar hon att det mesta hon skriver är självupplevt, men att några av skildringarna bygger på samtal som hon fört med kamrater vid hemmafronten. Första kapitlet heter Första chocken, och beskriver hur kronprinsen och hans familj, regeringen, stortinget och ledande män inom norsk militär- och civilförvaltning tagit sin tillflykt dagen för den tyska invasionen den 9 april 1940.

Det stora sällskapet anlände till Elverum via Hamar där första uppehållet gjordes under flykten.

Som anställd vid Norsk Rikskringkasting, radiostationen, anländer också Grete Berggrav med några tjänstemän dit och blir inkvarterade  i samma villa där kungen bodde. Även kronprinsfamiljen bodde där.  Utanför står deras respektive bilekipage.

Grete Berggrav beskriver hur hon hör den ena bilen starta och bege sig därifrån. Det var kronprinsessan och barnen som reste, berättade hon . De skulle till Sverige. Vidare berättade hon också att kungen stannade kvar i villan till klockan två på natten. Då avreste även han.

Jag citerar Grete Berggrav:

På centralhotellet där vi skulle inta våra måltider fann vi regeringen och en del stortingsmän församlade tillika med den militära ledningen , departementschefer och andra högre statstjänstemän. Där var så fullt av folk att varje centimeter av golvytan var upptagen. Stämningen föreföll behärskad, men spänd.”(s.10)

 

Grete Berggrav skriver vidare att ingen ville sätta tilltro till att femtekolonnare eller tyskbetalda spioner arbetade mitt i bland dem. Eller att tyska fallskärmstrupper var på väg mot Elverum. Till och med antyder hon att tyska flygare kunde ha blivit underrättade om kungens och regeringens uppehållsort.

Från centralhotellet vandra så Grete och hennes äldsta dotter Kari till villan där de skulle bo.

Promenaden ger anledning till reflektion. I sin inre monolog avfärdar Berggrav alla rykten om tyska eventuella fallskärmstrupper, femtekolonnare och så vidare. Hon tillstår att hon ansåg att det var otänkbart att det fanns de som vid den här tidpunkten skulle var så välunderrättade att de till exempel  ” visste vem som uppehöll sig här i den lilla obemärkta mörklagda staden”. (s.10-11) Berggrav utgjuter sig om hur förtröstansfull och naiv hon var den dagen. Hon minns dagen som ansträngande, och påminner sig åter om hur hon hörde en bil starta vid tvåtiden, och det alldeles utanför hennes fönster.

En timme senare bankar det frenetiskt på hennes dörr.  Hon berättar att en av hennes kollegor i radiotjänsten ropar att ”tyska flygmaskiner är över stan (Elverum) och att fru Berggrav och hennes dotter måste bege sig ner i källaren.

Berggrav ville inte ner i det ”unkna råtthålet” som källaren utgjorde enligt henne.  Hon ville hellre möta döden i skogen med sin dotter. De sprang förbi ett par militärvakter på vägen, två helt unga pojkar. Grete Berggrav hinner spekulera om att de två militärvakterna kommer att skjuta mot de två flygmaskinerna som kretsade  över deras huvuden med sina gevär.

Jag citerar:

Det var bara så underligt att tänka sig att de kanhända skulle komma att använda sina gevär rätt som det var. Gevär var ju något som vi aldrig tänkt oss möjligheten av att man kunde begagna på fullt allvar. De var en prydnad på väggen ute i hallen. Ju äldre de var desto bättre tog de sig ut. Jägare och skarpskyttar var de enda i Norge som var u p  to d a t e ifråga om skjutvapen”. (s.12) Grete Berggrav och dottern avbröt flykten till skogen och ”slog oss i språk med dem” . Grete Berg grav beskriver dem som att de ”verkade fullkomligt oberörda .(s.12)

Som den journalist jag förmodar Grete Berggrav var frågar hon: Har ni tänkt att gå till angrepp?

  • Nej, sade de båda. De förklarade för mor och dotter att de måste vänta på order innan de fick skjuta. Istället berättar han för dem att ”tyskarna har blivit slagna vid Midtskogen i natt, bara en halv mil från Elverum. Och kastar fram: Det har ni väl hört talas om?

Det hade de inte, och Grete Berggrav frågar om det verkligen är sant, och om de upplevt det med egna ögon?

  • Nej, sade de i munnen på varandra. Vi är det norska försvaret i Elverum, vi!

Grete och dottern stannade i skogen hela natten. När flygplanen försvunnit begav de sig ut ur skogen och till centralhotellet för frukost. Grete Berggrav berättar:

Där rådde stor villervalla. Och stämningen var allt annat än uppmuntrande. Men att tyskarna hade blivit slagna på flykten vid Midtskogen stämde i varje fall.  Och deras planer på att ta kungen och hela regeringen till fånga hade gått om intet. (s.13)

Från det förtröstansfulla och naiva sinnestillståndet föregående kväll inser Grete Berggrav nu att situationen var ytterst allvarligt för Norge, och hon betonar att där på morgonen var Elverum tvunget att utrymmas.  Kungen hade rest till Nybergsund, och nu följde regeringen efter, framhåller hon. Några av detaljerna från sammandrabbningen i Midtskogen fick hon från en ung militär som satt med vid frukostbordet.  Han berättar för henne att en avdelning fallskärmssoldater som under befäl av flygattachen i Oslo, kapten Spindler, hade gett sig av i stulna bussar, lastvagnar och små norska privatbilar i riktning mot Elverum   den morgonen den 9 april. De hade fått order om att fängsla kungen och hela kungafamiljen, regeringen och alla ledande personer inom stortinget som fanns tillstädes (sid. 13–14). Det var vid Midtskogen som de stötte på patrull, men militären hade inte mycket till övers för ”försvaret”. Det var mycket provisoriskt ordnat, nästan fräckt att ta det så lättvindigt. Han redogjorde för Berggrav att en del av officerarna från ingenjörsvapnets skjutskola och från femte infanteriregementet, som hade sitt mobiliseringsområde i Elverum.

Jag kan inte låta bli att förundras över den noggranna beskrivning som Grete Berggrav fick. För den unge militären berättar även för henne om ett gardskompani som inte varit i fält mer än fjorton dagar. Dessutom var inte ”manskapets utbildning i skarpskytte” påbörjad ännu. Därtill fanns det också en arbetsavdelning på sextio man som inte förut hade burit vapen, och slutligen några medlemmar av skyttelagen utifrån bygden som hade anslutit sig till försvaret. Berggrav skriver att gardeskompaniet hade sitt reglementsenliga befäl och betraktades därför som eliten, det fick ta över huvudförsvaret.

De övriga förlades till en förpostlinje tre kilometer längre fram. Planen var att tyskarna skulle tvingas till att lämna sina bilar och bussar vid första spärren och nödgas ta sig farm i terrängen vid sidan av vägarna, där man sjönk ner ända till knäna i sjön. Och tyskarna gick rakt i fällan! , Hon berättar också att detta hade att göra med det faktum att de inför fienden kunde ge illusionen av att vara ännu fler än de i verkligheten var. Berggrav frågade efter antalet döda och fick svaret:

  • Men vi norrmän hade inga döda, sa han, och bara tre eller fyra sårade.

Den tyska flygattachén, kapten Spindler, stupade i striden. Och på han döda kropp hittade en av de norska soldaterna en anteckningsbok. I denna fanns namnen på alla dem som skulle ha tagits till fånga. Först och främst konungen och hans familj.

Det var major Helset som hade planlagt och lett de norska förvaret, två hundra man hade han i Midtskogen. Med  två hundra man hade han drivit världens bäst rustade krigsmakt på flykten, berättar Berggrav. Tyskarna förlorade två starka lag innan de blev hejdade vid Talingrad. Det en vid Midtskogen. Det andra var vid Narvik i Nord -Norge.

Fru Berggrav blir kvar vid Elverum av vad jag utläser för radiotjänsten slår upp sina bopålar i en bondgård där.  Även den amerikanske ministern i Olso, fru Harriman, söker sin tillflykt till gården. Genom henne får Berggrav och hennes dotter Kari underrättelser om regeringens dispositioner. En gång i timmen hade fru Harriman telefonförbindelse med utrikesminister Koth en gång i timmen.  Hon verkar vara en ganska fascinerad personlighet för hon underhåller omgivningen med de senaste ryktena från de tyska spionerna. Till exempel berättar hon om en särskild sjuksköterska som gett upphov till misstankar, och Fru Berggrav beskriver det som att hon hade en hemlig radiosändare i Elverum  genom vilken hon underrättade tyskarna om vad  kungen och regeringen företog sig. Det angavs också som orsak varför det tyska flyget så raskt hade nått Elverum.

Bergrav understryker att ”Trots tyskbetalda spioner och quislingförrädare lyckades kungen komma helskinnad undan i denna belägenhet, som var en av de mest kritiska han någonsin har befunnit sig i under det tyska fälttåget i Norge (sid.16).

Den 11 april tvingas Grete Berggrav och hennes dotter stiga upp tidigt. Redan kl. 4 på morgonen tog de ett extratåg som satts in för att föra stortingets medlemmar bort från Elverum. Grete Berggrav hoppar av vid Kongsvinger för att anmäla sig till tjänst på den norska fronten. Man befarade en sammandrabbning vid Kongsvingers fästning. Här, berättar Berggrav, tog hon in på sorenskrivarens gård och strax  efter det att jag hade anlänt fick vi besök av en officer vid fästningen , löjtnant Thune-Ellefsen.

Berggrav berättar att kommendanten på Kongsvingers fästning redan första dagen då tyskarna kom till landet utmärkt sig på ett mycket komprometterande sätt. Han hade nämligen det tyska manskapet från City of Flint på som fångar på fästningen.  När han fick reda på det tyska angreppet på Norge så släppte han, enligt Berggrav lösa alla dessa tyska fångar till stor förargelse för allmänheten:

Denna onationella handling styrkte oss i den uppfattningen  vi redan hade om honom, att han gick i tyskt ledband, och efter allt vad löjtnant Thune -Ellefsen berättade för oss den kvällen behövde vi inte längre vara i tvivelsmål.(s 17) Han berättade för henne att när norska frivillliga som anmält sig till det norska försvaret kom till fästningen för att tilldelas vapen och ammunition fick de inga. Kommendanten satt på nycklarna till vapenarsenalen och rörde inte ett finger för att sätta fästningen i försvarsberedskap.

Han misstänktes dessutom för att stå i förbindelse med tyska spioner.

Än en gång betonar Berggrav att situationen var allvarlig, och beskriver den högste befälhavaren på fästningen som en landsförrädare.

Hon berättar om hur löjtnanten och sorenskrivaren överlägger med varandra. Något måste göras.

Så här beskrev Greta Berggrav situationen:

Jag måste ärligt bekänna att jag inte vet vad de kom till för resultat. Jag var så utmattad av spänning och brist på sömn att jag inte orkade följa med i samtalet. Klockan var omkring två på natten när jag lämnad dem och gick till sängs för att försöka om jag kunde få en blund i ögonen.

Tidigt nästa morgon går Grete Berggrav ner till köket för att ta sig något att äta och se  och ser en man stå vid ett av fönstren i matsalen.

  • Hallå där? ropade hon. Vem är ni?
  • Det var löjtnant Thune- Ellefsen. Han bekände för henne att han inte hade orkat gå upp till fästningen under natten. Han orkade inte se hur hans mannar som kommit dit för att anmäla sig frivilligt, hur försvaret blev saboterat och förrått. Först tittar de på kommendanten och sedan på mig och vet inte vad de ska tro på, berättar han för henne. Sanningen var alltför otrolig,  ”Där står jag, en underordnad och kan ingenting göra. Ja, inte nog med det. Jag känner mig medskyldig. Nu står jag inte ut längre. Jag kan inte förmå mig till att gå dit upp igen.”

Grete Berggrav hör allvaret i hans röst, och undrar om han inte kan anmäla kommedanten för polisen, men han berättar för henne att hans ställning förbjuder honom det, han kan inte anmäla en överordnad.

Då föreslår Grete Berggrav att hon ska anmäla istället. Och då säger löjtnanten att hon kan få alla upplysningar hon behöver av honom så hon kan framlägga saken för polismästaren i Kongsvinger. Men… det måste ske raskt, tillade han.

Det gick snabbare än tänkt för Grete Berggrav för en norsk ordonnansbil kommer ifatt henne på väg till Kongsvinger. Efter ett visst ordgemäng kör ordonnansen henne till polisen. Hon beskriver hur kommendanten två timmar sedan hade blivit oskadliggjord, och att vapen och ammunition kunde delas ut. Men det gick inte som tänkt: Kongsvingers stad och fästning hade kapitulerat. Detta för att tyskarna hade sagt att om de inte fick tyst på kanonerna så skulle staden utplånas. Grete Berggrav konstaterar:  Kongsvinger hade fallit, och dagen därpå reste jag till Oslo.

Den första laddningen tyska soldater kom till Norge instuvade i lastrummen på båtarna och fraktades som en annan boskap, beskriver Grete Berggrav. Många av dem visste inte ens tillvalet land de kom, skriver hon, när de satte foten på norsk jord (s. 23). Hon skriver att de inte var motiverade, att de var motvilliga till att strida. Jag citerar:  Detta var anledningen till att man begagnade sig av heroin under striderna i Norge. Heroin är ett gift som i början verkar oerhört stimulerande. Ja så stimulerande så att människor blir som vilda djur. I de här tyska soldaternas utrustning fanns bland annat också små sanitetsförpackningar med märket: Schweden und Norwegen 1938.(s.24)

Grete Berggrav pekar på att troligen hade heroinet sin dryga del i den omänskliga råhet som de tyska soldaterna gjorde sig skyldiga till vid flera olika tillfällen under fälttåget i Norge. Jag citerar henne direkt:

Som till exempel när de skickade ut norska kvinnor och barn framför trupperna för att hindra norrmännen från att skjuta eller närd e bröt sig in i hemmen och härjade och grisade ner med en sådan djurisk, pervers framfart att e hade varit omöjligt för normala människor att åstadkomma något dylikt.” (s.24)

Hon påpekar att det inte fanns något som de tyska soldaterna höll sig goda förunder heroinrusets inverkan. Hon hade själv tillfälle att bevittna det vid fronten Elverum- Kongsvinger.

Grete Berggrav omtalar hur efterverkningarna av detta rus var fruktansvärda. En man uppifrån Kongsvingerfronten berättade för henne hur han hade legat i en klyfta i fjällen alldeles vid landsvägen där tyskarna drog förbi och de soldaterna var berusade av heroinet allesammans.

” De raglade som blinda förbi honom och lät sig skjutas.  Några rullade över vägkanten ner i diket, andra blev liggande på landsvägen. (sid. 25)

En norsk soldat berättar:

Jag sköt och jag kräktes. Det var så ohyggligt att se på dem.  Man kunde inte undgå att bli sjuk. Men naturligtvis sköt jag, så länge jag hade ammunition.

Saken var också den, framhåller Grete Berggrav att Hitler inte hade väntat sig något motstånd i Norge. Enligt uppgifter från svenska tidningar, enligt Berggrav, så hade Quisling lovat honom att ockupationen skulle gå av stapeln utan motstånd. Det skedde den 4-6 april, då han träffade  överenskommelser med fuhrern om överfallet som sedan följde den nionde.

En svensk tullman som går igenom de resandes papper vid gränsen bekräftade att det besöket faktiskt hade ägt rum, understryker Berggrav.

Dessutom var Hitler väl informerad om vårt bristfälliga försvar och vår pacifistiska ställning. Han visste också att livsviktiga institutioner i Norge hade undergrävts och uppluckrats av det tyska spioneriväsendet efter de grundligaste och samvetsgrannaste metoder. (min kursivering)

Men vad han inte kände  till var det norska folklynnet, menar  Grete Berggrav.

Hon beskriver hur det skedde ett uppvaknade över hela landet under de här första veckorna som hon antyder att man knappast kan göra sig en föreställning om.  Alla ville slåss mot fienden.   Grete Berggrav menar att ingen skulle sitta hemma bara de hade ett gevär. Däremot tar hon upp att det var väldigt illa ställt med flyget: Få och omoderna maskiner. Till exempel inget pansarvapen. Endast delvis militärutbildat folk. Och inte tillräckligt med ammunition. Trots detta förlorade tyskarna mellan 60 och 70 tusen man under fälttåget i Norge, skriver hon.  De norska förlusterna uppger hon till 2, 600 på land och  vatten.  (forts.)

 

/Helena Lindbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att låta sig beröras av något”

kulla
Vi behöver andra människor. Att kunna dela en vision tillsammans är något av det finaste vi kan ge varandra. Bild: Helena Lindbom

Finns det något vackrare än att dela en vision tillsammans med andra?

Om jag, eller någon annan/några andra inte orkar bära..inte orkar bära genom inre och yttre rymd, finns det alltid andra som håller visionen stadigt!

Det här inslaget är inspirerat av en lärare inom den tibetanska buddhistiska traditionen: Stephan Pende Wormland. Youtubeinslaget heter: The tenderness of your heart.